El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquesta pàgina web se subjectarà al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquesta “Política de Privadesa” per part dels Usuaris. Les dades de caràcter personal que es demanen i tracten a través d’aquesta seu electrònica tenen com a finalitats la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, els sol·licitats pels Usuaris i gestionar la relació comercial amb vostè i anirà acompanyada del preceptiu deure d’informació definit al Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels Usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels diferents formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractats en els termes descrits en les clàusules informatives que figuren al costat dels mateixos , tal com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal. En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que se sol·licitin als Usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recaptin, i s’indicarà, en el moment de la seva recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de l’obtenció dels mateixos o la negativa a subministrar-les. Així mateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds no tinguin aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privacitat. En tot cas, els Usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d’això es derivessin. Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d’aquesta seu electrònica, l’Usuari autoritza el tractament dels mateixos amb les finalitats indicades en cada cas. El tractament d’aquestes dades és responsabilitat de Gedesco SA. Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb el que preveu el Reglament Europeu UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web. Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, mitjançant la remissió de correu ordinari adjuntant còpia del DNI o document nacional d’identitat davant Gedesco Pol. Ind. La Ferreria. Av. De La Ferreria, 59-71, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) o bé mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça centralpedidos@maheso.com adjuntant còpia del DNI o del document nacional d’identitat. S’inclou a continuació l’enllaç amb la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.agpd.es (article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics). El titular disposa també de la possibilitat d'aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunament usat, una còpia de les dades que estiguin sent tractades. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d'aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat. El titular autoritza a GEDESCO SA a posseir les seves dades personals un cop finalitzada o rescindida la relació contractual, en un termini de tres anys des de la seva extinció.