Avís Legal


Titularitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular de la pàgina web www.maheso.com ( en endavant, el “Portal” o “Pàgina Web”):

GEDESCO, S.A. (d’ara en endavant, , “GEDESCO” o el “Titular”)
CIF: A08875684
Direcció: Polígono Industrial La Ferrería. Avda. de La Ferrería, 59-71
E-08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) ESPAÑA
Tlf.: +34 935 753 032
E-mail: centralpedidos@maheso.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 137, Tomo 24290, Inscripció 6ª, Fulla Nº B-69098: Data 12-11-1992

Objecte

La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer als usuaris en general les activitats i serveis que ofereix Gedesco, així com per a la recepció de possibles clients, contactes comercials i demandes d’ocupació.

El mer accés a la pàgina web, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, i en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin a la pàgina web, la adquisició de la consideració d’usuari (en endavant, “l’usuari” o “Usuaris”) i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants en el present Avís Legal. En conseqüència, tot Usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la pàgina web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. L’accés a la pàgina web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són propietat de Gedesco. A qui també correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts del web i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola aplicable.

Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web i el seu revenda que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal i per la legislació civil corresponent i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Per tot l’anterior, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a no:

  1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes de Gedesco.
  2. Utilitzar-los amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
  3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Comunicacions comercials

Per tal d’oferir la nostra millor atenció, vostè consent l’enviament de comunicacions comercials (via postal, telefònica, presencial i / o telemàtica) relacionades amb la prestació de serveis per part de Gedesco llevat que s’oposi marcant la casella de verificació que trobarà a la pàgina d’inici del present Portal. L’informem que aquest consentiment pot revocar-lo en qualsevol moment comunicant-ho al següent correu electrònic: centralpedidos@maheso.com

Addicionalment, podem demanar-li que ens proporcioni informació personal, en algun formulari de la pàgina web. La informació sol·licitada pot incloure, de manera enunciativa: el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, el text de la seva consulta, entre altres. En el propi formulari se li indicarà la informació que sigui d’obligat compliment i la informació que sigui opcional completar. Vostè serà responsable d’aportar informació veraç garantint l’autenticitat de les dades que introdueix en emplenar un formulari.

La informació personal ens permetrà donar-li una òptima resposta als seus requeriments i necessitats. Addicionalment, ens permetrà mantenir contacte amb vostè en cas que sigui necessari derivat de l’ús de la pàgina web.

Currículums

L’informem que tots els currículums que es facin arribar a la nostra companyia a través d’aquesta pàgina web formaran part d’un fitxer de titularitat de Gedesco degudament registrat davant el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades personals incorporades en els Currículums seran utilitzades únicament per a les següents finalitats, considerant informació continguda en ells de caràcter confidencial:

  1. Avaluar les aptituds professionals dels candidats per entaular una possible futura relació contractual.
  2. Processos de selecció o millor de personal.
  3. Donar compliment a un requeriment legal o judicial, o qualsevol altre que estigui permès per llei.

Gedesco ha adoptat les mesures de seguretat aplicables al fitxer anteriorment esmentat en virtut del que estableix la normativa de protecció de dades vigents a Espanya, adoptant els mitjans necessaris per evitar cessions, alteracions, accessos no autoritzats i les altres prohibicions establertes per llei.

Addicionalment, l’informem que les seves dades personals poden ser comunicades a companyies del Grup de Gedesco i a companyies col·laboradores amb les limitacions establertes en la legislació vigent.

Amb el va enviar del CV està manifestant la seva autorització expressa per al tractament de les seves dades personals i la comunicació dels mateixos a companyies del Grup de Gedesco i a companyies col·laboradores d’acord a les limitacions establertes en la legislació vigent.

Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquesta pàgina web se subjectarà al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. L’accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquesta “Política de Privadesa” per part dels Usuaris.

Les dades de caràcter personal que es demanen i tracten a través d’aquesta seu electrònica tenen com a finalitats la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, els sol·licitats pels Usuaris i gestionar la relació comercial amb vostè i anirà acompanyada del preceptiu deure d’informació definit al Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals . En aquest sentit, les dades personals facilitades pels Usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels diferents formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractats en els termes descrits en les clàusules informatives que figuren al costat dels mateixos , tal com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades que se sol·licitin als Usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recaptin, i s’indicarà, en el moment de la seva recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de l’obtenció dels mateixos o la negativa a subministrar-les. Així mateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds no tinguin aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privacitat. En tot cas, els Usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d’això es derivessin. Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d’aquesta seu electrònica, l’Usuari autoritza el tractament dels mateixos amb les finalitats indicades en cada cas. El tractament d’aquestes dades és responsabilitat de Gedesco SA.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb el que preveu el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web. Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i supressió, i limitació del tractament sobre les seves dades personals, mitjançant la remissió de correu ordinari adjuntant còpia del DNI o document nacional d’identitat davant Gedesco Pol. Ind. La Ferreria. Av. De La Ferreria, 59-71, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) o bé mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça centralpedidos@maheso.com adjuntant còpia del DNI o del document nacional d’identitat.

El titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunament usat, una còpia de les dades que estiguin sent tractades. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d’aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

Així mateix, Gedesco, SA està autoritzat a posseir les seves dades personals, les quals es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals, així com per a les finalitats estadístiques i / o publicitàries que es derivin de les nostres Newsletter.

S’inclou a continuació l’enllaç amb la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.agpd.es (article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics).

Responsabilitat

Aquesta pàgina web no proporciona enllaços a altres continguts que són propietat de tercers. Gedesco no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Gedesco

Així mateix, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix. Així mateix Gedesco es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Gedesco realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en la pàgina web. Tots els continguts que s’ofereixen a través de la pàgina web es troben actualitzats, reservant-se el titular la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. Gedesco no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en la pàgina web.

Modificacions i actualitzacions

Ens reservem el dret a modificar el present Avís Legal en qualsevol moment. Aquests canvis seran aplicables un cop publicats a la nostra pàgina web i és responsabilitat de l’Usuari llegir el present Avís Legal cada vegada que utilitzi aquesta pàgina web. L’ús continuat de la nostra pàgina web suposa la seva acceptació i submissió a les condicions generals vigents.

Informació accés Canal de denúncies

D’acord amb el nostre Model de Prevenció de Riscos Penals, GEDESCO, S.A. N.I.F. A08875684 (d’ara endavant GEDESCO) estableix un Canal de denúncia per fomentar i facilitar que qualsevol membre de la nostra organització, soci de negocis o part interessada pugui informar de qualsevol inquietud sobre una actuació o qualsevol conducta que pogués ser sospitosa d’un acte il·lícit/irregular en el desenvolupament de les nostres activitats per part de qualsevol membre de la nostra organització, establint les adequades garanties de confidencialitat, protecció i informació.

Canal de denúncies: https://www.sofidya.com/gedescomaheso/canal-etico

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, Gedesco i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.