Termes i condicions generals


El present document recull les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús de maheso.com (d’ara en endavant, la “pàgina Web” O “maheso.com”), així com dels continguts que l’integren (d’ara en endavant, les “Condicions Generals”), sense prejudici de que GEDESCO, S.A (d’ara en endavant “MAHESO”) pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, puguin ser oferts a través d’aquesta pàgina Web.

MAHESO es reserva la facultat de donar per acabat, suspès o interromput, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o continguts d’aquesta pàgina Web, així com la configuració mateixa del portal, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part dels Clients-clients (d’ara en endavant, “els Clients” o “el Client”) de reclamar ni exigir indemnització alguna; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després de l’esmentada terminació, suspensió o interrupció seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en les presents Condicions Generals i/o en qualsevols condiciones particulars que siguin d’aplicació.

Accés i Ús de la pàgina Web.

La pàgina Web està dirigida a Clients majors d’edat, residents legalment a territori espanyol (peninsular i insular).

El sòl accés a la pàgina Web, l’ús dels continguts oferts a la mateixa, així com la complementació de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, realització d’ofertes de contractació i, en general, qualsevol acte de natura similar a les anteriors (en especial, si son realitzats a través dels mitjans de contacte existents a la pàgina Web) implicarà, per part d’aquells que naveguin a la pàgina Web, l’adquisició de la consideració de Client i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants de les presents Condicions Generals. En conseqüència, tot Client ha de llegir atentament i conèixer el contingut de les presents Condicions Generals.

A no ser que s’estableixi expressament el contrari, l’accés i ús de la pàgina web, per part dels Clients, té caràcter lliure i gratuït. Això no obstant, MAHESO es reserva la facultat, en exclusiva, de decidir si l’accés i ús dels productes o serveis, oferts a través de la pàgina Web, tindrà caràcter gratuït o si, pel contrari, decideix exigir contraprestació econòmica pels mateixos, en aquest cas la quantia, forma de pagament i restants condicions particulars que resultin d’aplicació seran expressament notificades als Clients amb antelació a la seva entrada en vigor, de manera que el Client pugui desistir voluntàriament de l’accés i/o ús d’aquells productes o serveis que impliquin l’abonament de quantitat alguna. Un cop entrin en vigor les condicions particulars corresponents, l’accés i/o ús dels productes o serveis per part del Client implicarà, per la seva part, l’acceptació expressa de les condicions particulars.

La utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, puguin ser oferts per MAHESO pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals tals com la complementació del corresponent formulari, formalitzar la contractació dels mateixos, l’abonament de despeses o taxes i/o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d’aplicació als mateixos.

El sòl accés a la pàgina Web no implica, en sí mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre MAHESO y el Client, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns para aquest efecte i el Client hagi donat compliment previ als requisits que, en el seu cas, siguin establerts.

Normes aplicables.

Les presentes Condicions Generals, estan subjectes al disposat a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic.

El Client es compromet a no fer servir la pàgina Web amb finalitats fraudulentes, així com a no portar a terme cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos i els drets de MAHESO o de tercers, obligant-se a utilitzar la pàgina Web, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, el Client es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demés dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts de la pàgina Web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui incloure aquests continguts. Així mateix, el Client es compromet a no realitzar cap acte amb l’objectiu de malmetre, inutilitzar o sobresaturar la pàgina Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament de la mateixa.

En cas que el Client incompleixi aquestes Condicions Generals o que MAHESO tingui indicis raonables de l’incompliment del Client, MAHESO es reserva el dret a limitar l’accés a la pàgina Web al mateix, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, MAHESO es reserva el dret a decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat de la prestació dels serveis a través de la present pàgina Web.

Modificació de les Condicions Generals:

MAHESO podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través de maheso.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de maheso.com, s’entendrà per complert l’esmentat deure de notificació, per la qual cosa li recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la pàgina Web. En tot cas, abans d’utilitzar els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

Propietat intel·lectual.

Els continguts subministrats per maheso.com estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de MAHESO, o de las persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte, maheso.com no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se maheso.com tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de MAHESO. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a maheso.com, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per la seva programació.

Ús del servei i responsabilitats.

MAHESO no garanteix la disponibilitat permanent dels serveix, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per a possibles danys i perjudicis causats degut a la indisponiblitat del servei per causes de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat. Maheso.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines Web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no puguin ser controlades per aquesta. El Client manifesta que coneix que la informació facilitada per maheso.com a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

El Client reconeix i accepta que l’ús de la pàgina Web es realitza en tot moment sota el seu ple risc i responsabilitat, pel que MAHESO no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que es pugui realitzar de la present pàgina Web. Per l’anterior, MAHESO únicament serà responsable dels danys que pateixi el Client per l’ús de la pàgina Web quan els danys siguin conseqüència d’una actuació dolosa de MAHESO.

Productes.

Les fotografies, vídeos, reproduccions gràfiques i descripcions dels productes oferts per MAHESO a la pàgina Web, així com les marques o signes distintius de qualsevol mena continguts a la pàgina Web, tenen por objecte aportar la major informació possible. No obstant, el Client ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, manquen de caràcter exhaustiu.

MAHESO es reserva el dret a decidir, en cada moment, l’assortiment dels productes oferts als Clients a través de la pàgina Web.

MAHESO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina Web i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components perjudicials als Clients.

MAHESO realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen a la pàgina Web. Tots els continguts que s’ofereixen a través de la pàgina Web es troben actualitzats, reservant-se MAHESO la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. MAHESO no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts, que puguin aparèixer a la pàgina Web.

Privacitat i Protecció de Dades Personals.

Mitjançant l’entrega de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades i, a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per maheso.com. Maheso posa a disposició dels Clients l’adreça de correu electrònic Canal_RGPD@maheso.com i el telèfon 902 10 34 81, perquè aquests revoquin el consentiment prestat.

Maheso declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per això, Maheso posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i supressió, i limitació del tractament sobre les seves dades personals, garantits per la legislació vigent tot això d’acord amb l’Avís Legal (*).

A més, el titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunament usat, una còpia de les dades que estiguin sent tractats. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d’aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

Seguretat.

El Client es responsabilitza de la confidencialitat de la informació proporcionada a la pàgina Web i la contrasenya que se li hagi pogut facilitar per l’ús de la mateixa. Aquesta informació el Client no pot compartir-la amb tercers, ni transferir-la als mateixos. Finalment, és recomanable notificar-nos sobre qualsevol ús indegut de la pàgina Web que es realitzi a nom d’un Client.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya. Pels casos en els que la normativa previngui la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fòrum, MAHESO i el Client, amb renuncia expressa a qualsevol altre fòrum que pugui correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de realitzar per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat entregades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

Nul·litat e ineficàcia de les Clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot el demés, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.